SỞ Y TẾ BÀ RỊA VŨNG TÀU
BỆNH VIỆN BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Bà Rịa, Ngày..........tháng.........năm.........

BÁO CAO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

Số báo cáo 1-76/76
Mã, STT Tên chỉ số chất lượng Tần suất Chỉ tiêu Tử số Mẫu số Kết quả Ngày báo cáo
Chưa đặt 5 100 5.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 132 8,877 1.48 31 Th1 2020
Chưa đặt 6,324 6,364 99.30 Th1 2020
Chưa đặt 117 123 95.10 31 Th1 2020
Chưa đặt 21 29 72.41 31 Th1 2020
Chưa đặt 7 28 25.00 10 Th2 2020
Chưa đặt 0 29 0.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 89 854 10.42 31 Th1 2020
Chưa đặt 2,606 3,417 76.26 31 Th1 2020
Chưa đặt 15,768 18,014 87.53 31 Th1 2020
Chưa đặt 0 377 0.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 31 31 100.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 2,393 2,393 100.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 0 28 0.00 17 Th2 2020
Chưa đặt 135 8,345 1.61 3 Th3 2020
Chưa đặt 7,602 7,662 99.20 Th3 2020
Chưa đặt 92 97 94.80 3 Th3 2020
Chưa đặt 2,467 2,282 108.11 31 Th1 2020
Chưa đặt 1,819 1,859 97.85 28 Th2 2020
Chưa đặt 1,924 2,639 72.91 28 Th2 2020
Chưa đặt 14,117 18,206 77.54 28 Th2 2020
Chưa đặt 2,439 2,443 99.84 28 Th2 2020
Chưa đặt 135 8,345 1.62 28 Th2 2020
Chưa đặt 7,602 7,662 99.22 Th2 2020
Chưa đặt 92 97 94.85 28 Th2 2020
Chưa đặt 0 181 0.00 28 Th2 2020
Chưa đặt 105 953 11.02 28 Th2 2020
Chưa đặt 29 29 100.00 28 Th2 2020
Chưa đặt 107 8,301 1.28 6 Th4 2020
Chưa đặt 7,899 7,974 99.00 Th4 2020
Chưa đặt 82 83 98.80 6 Th4 2020
Chưa đặt 38 40 95.00 6 Th4 2020
Chưa đặt 100 7,967 1.29 4 Th5 2020
Chưa đặt 7,035 7,100 99.10 Th5 2020
Chưa đặt 120 121 99.20 4 Th5 2020
Chưa đặt 112 8,940 1.31 8 Th6 2020
Chưa đặt 7,748 7,804 99.30 Th6 2020
Chưa đặt 93 96 96.80 8 Th6 2020
Chưa đặt 5 52 9.62 31 Th3 2020
Chưa đặt 1 14 7.14 30 Th4 2020
Chưa đặt 1 27 3.70 31 Th5 2020
Chưa đặt 0 52 0.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 0 14 0.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 0 27 0.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 2,180 2,503 87.10 31 Th3 2020
Chưa đặt 1,623 2,252 72.10 30 Th4 2020
Chưa đặt 2,294 2,754 83.30 31 Th5 2020
Chưa đặt 31 31 100.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 30 30 100.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 31 31 100.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 0 727 0.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 0 20 0.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 0 100 0.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 2,571 2,571 100.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 2,258 2,258 100.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 3,051 3,051 100.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 1,469 2,116 69.42 31 Th3 2020
Chưa đặt 356 1,966 11.11 30 Th4 2020
Chưa đặt 1,682 2,049 82.09 31 Th5 2020
Chưa đặt 14,704 18,647 78.85 31 Th3 2020
Chưa đặt 16,387 17,304 94.70 30 Th4 2020
Chưa đặt 19,673 20,125 97.75 31 Th5 2020
Chưa đặt 136 1,130 12.04 31 Th3 2020
Chưa đặt 99 992 9.98 30 Th4 2020
Chưa đặt 138 1,074 12.85 31 Th5 2020
Chưa đặt 137 8,382 1.63 1 Th6 2020
Chưa đặt 8,950 9,022 99.20 Th7 2020
Chưa đặt 114 114 100.00 1 Th7 2020
Chưa đặt 140 9,319 1.50 4 Th8 2020
Chưa đặt 8,008 8,043 99.50 Th8 2020
Chưa đặt 19 20 95.00 4 Th7 2020
Chưa đặt 133 8,748 1.50 3 Th9 2020
Chưa đặt 8,041 8,095 99.30 Th9 2020
Chưa đặt 111 116 95.70 3 Th9 2020
Chưa đặt 10 10 100.00 3 Th9 2020
Chưa đặt 123 9,621 1.30 1 Th10 2020